Competition 6 – Euros

2018 European Championships

2018 Euros FTR Fri Stage 1                                                    2018 Euros FO Friday Stage 1

2018 Euros FTR Fri Stage 2                                                    2018 Euros FO Friday Stage 2

2018 Euros FTR Fri Stage 3                                                    2018 Euros FO Friday Stage 3

2018 Euros FTR Fri Sat Stage 4                                             2018 Euros FO Sat Stage 4

2018 Euros FTR Sat Stage 5                                                   2018 Euros FO Sat Stage 5

2018 Euros FTR Sat Stage 6                                                   2018 Euros FO Sat Stage 6

2018 Euros FTR Sat Agg                                                          2018 Euros FO Sat Agg

2018 Euros FTR Grand Agg                                                     2018 Euros FO Grand Agg

2018 Euros – Prize List